Werkwijze

Na aanmelding via de telefoon of per e-mail (praktijkhpo@gmail.com), wordt u een aantal formulieren toegestuurd. Het is van groot belang dat beide ouders toestemming geven voor de hulpverlening van HPO, ook als u gescheiden bent. U dient daarvoor het toestemmingsformulier beide te ondertekenen en mee te nemen naar of te retourneren voor de intake. Bij de intake wordt in een persoonlijk gesprek met de ouder(s) de hulpvraag verduidelijkt. In dit intakegesprek wordt door de ouders informatie gegeven over de ontwikkeling van het kind en over de problematiek. Dan wordt de precieze hulpvraag verduidelijkt.
Er worden afspraken gemaakt over de inhoud en de duur van de bijeenkomsten (consulten, onderzoek en/of behandeling).

Aanmelding

U kunt na het maken van een telefonische afspraak direct het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en naar het postadres van HPO opsturen.

Voor het verstrekken van gegevens over de ontwikkeling van uw kind en over de factoren die te maken (kunnen) hebben met de problemen waar het om gaat, is een uitgebreide anamnese van belang. Deze kan door middel van een persoonlijk gesprek worden afgenomen, maar u kunt er ook voor kiezen de belangrijkste gegevens aan te leveren door het invullen van het intakeformulier. Ook dit formulier kunt u direct downloaden, invullen en naar het postadres opsturen.

Formulieren

De benodigde formulieren kunt u op de home-page vinden, door onder het kopje 'praktijkinformatie' op het gewenste formulier te klikken. U wordt dan door-gelinkt naar het formulier en kunt dit vervolgens downloaden. Na het downloaden kunt u het uitprinten, invullen en opsturen naar HPO (postadres).

Vergoedingen

HPO heeft een contract met de 10 gemeenten van regio Haaglanden. Om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen, dient er een wettelijke verwijzing te zijn. Dat wil zeggen dat uw kind naar HPO wordt verwezen door de huisarts, rechtstreeks door de gemeente (via het jeugdteam) of via een specialist. HPO dient uw kind dan aan te melden bij de betreffende gemeente (indien de verwijzing niet rechtstreeks via de gemeente plaats heeft gevonden) en krijgt een toewijzingsnummer. De hulp kan al worden gestart op moment van verwijzing. 

In sommige gevallen levert de school een bijdrage of wordt onderzoek door de school gefinancierd. U kunt hiernaar informeren op de school van uw kind.

Privacy en privacyverklaring

HPO dient voor declaratie van de zorg gegevens door te geven aan de gemeente. Ook is het invullen van een vragenlijst voor het CBS verplicht. Beide systemen voor gegevensuitwisseling verlopen via beveiligde sites, met meerdere, specifieke inlogcodes. De formulieren die bij aanmelding worden verstrekt door ouders, worden achter slot en grendel bewaard. Privacy-gegevens zullen verder niet met derden gedeeld worden, tenzij in overleg met en na toestemming van u. Wanneer u uw kind aanmeldt bij HPO, dan zullen de benodigde formulieren waarop u toestemming kunt geven aan u verstrekt worden.

In het 'papieren' dossier van uw kind worden alleen de relevante, lopende de behandeling aan de orde zijnde werkbladen en schriftelijke verwerking opgenomen en in een afgesloten kast bewaard. Na afsluiting van de behandeling worden deze - indien gewenst - meegegeven aan de client, overig materiaal zal worden vernietigd. Verslaglegging van onderzoek en behandelingsverloop gebeurt uitsluitend digitaal op een beveiligd systeem. Uitslagen van onderzoek en informatie over het behandelingsverloop worden altijd met ouders besproken en gedeeld. Deze dossiergegevens worden 15 jaar bewaard, zoals de wet dit voorschrijft. Heeft u vragen over het privacybeleid van HPO, neemt u dan gerust contact op. Het privacy-beleid zal u dan worden toegezonden. U kunt deze ook downloaden: privacybeleid en verklaring.docx

Overig

Er wordt - met uw toestemming - nauw contact onderhouden met betrokkenen. Dit kunnen zijn: de school, de huisarts, logopedist, fysiotherapeut of andere specialist.

Verder heeft HPO nauw samenwerkingscontact met verschillende orthopedagogen en psychologen in de regio.

De praktijk van HPO is gevestigd in de ruimte van Maatschap Logopedie Steenvoorde. Voor informatie over logopedie en behandeling door een logopedist, kunt u terecht bij Logopedie Steenvoorde.

 HPO volgt het protocol kindermishandeling en hanteert de meldcode